Dremm

12 tekstów – auto­rem jest Dremm.

Nienaz­wa­ne początki mają (często) nienaz­wa­ny koniec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2013, 00:01

Naj­większym szczęściem mieć ser­ce z kamienia.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2012, 04:18

Bez­radność... stać ska­mieniała strachem przed choćby jed­nym kro­kiem, widząc ile jeszcze prze­de mną... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2011, 04:50

...bo cza­sami tra­fiamy na ten lep­szy dzień......... :)) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2011, 23:46

Tak ciężko zro­zumieć, że nie zaw­sze można zna­leźć szczęście tam gdzie chcieli­byśmy by było.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 lutego 2011, 18:15

Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda­wany uśmiech, pow­ra­cające uczu­cie za­gubienia i bez­radności, znasz to? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 lutego 2011, 22:39

Znów to zim­ne, sa­mot­ne łóżko.. jak trat­wa na oceanie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lutego 2011, 00:00

Pat­rząc w niebo.. wy­daje mi się, że jest tam gdzieś MO­JA Gwiaz­da.. która spełni mo­je marze­nia... tyl­ko czy ja.......... docze­kam dnia, gdy ona w końcu będzie spadać? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 lutego 2011, 00:35

Czy war­to cze­kać na ko­goś kto wy­daje nam się TYM JE­DYNYM?
Na ko­goś kto na nas pat­rzy i nie widzi?
Prze­cież cze­kając na to, aż ot­worzy oczy i nas zo­baczy i my możemy KO­GOŚ nie zauważyć..... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2011, 01:17

Gdy Ci się wy­daje, że to cze­go prag­niesz jest na wy­ciągniecie ręki......
w mo­men­cie gdy ją wy­ciągasz, od­da­la się niczym od­la­tujący mo­tyl.. trze­począc skrzy­dełka­mi na pożegnanie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 stycznia 2011, 01:19

Dremm

Dopiero tu 'raczkuję' więc tym bardziej dziękuję za każdy plusik i opinię.. :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dremm

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność